Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki

Odwołania

Odwołania - tryb postępowania

Na mocy art. 25 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z dnia 13 kwietnia 2016 r. (Dz.U. 2016 r., poz. 542) Klienci Polskiego Centrum Akredytacji mają prawo odwołać się od decyzji udzielenia, odmowy udzielenia, cofnięcia, zawieszenia lub ograniczenia zakresu akredytacji do Komitetu Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o kwestionowanej decyzji.      

Odwołanie rozpatruje zespół trzech ekspertów, wyznaczonych spośród członków Komitetu Odwoławczego przez Przewodniczącego Komitetu Odwoławczego. W przypadku, gdy rozpatrzenie odwołania wymaga szczególnej wiedzy lub w rozpatrywanej dziedzinie nie ma ekspertów wśród członków Komitetu Odwoławczego, Przewodniczący Komitetu Odwoławczego może powołać dodatkowego eksperta zewnętrznego w skład zespołu rozpatrującego odwołanie.

Odwołanie powinno być rozpatrzone w terminie 60 dni od dnia jego doręczenia.

Komitet Odwoławczy, po rozpatrzeniu odwołania:

  • stwierdza zasadność odwołania i przekazuje sprawę Polskiemu Centrum Akredytacji do ponownego rozpoznania albo,
  • oddala odwołanie.

Orzeczenie Komitetu Odwoławczego jest przekazywane jednostce oceniającej zgodność wnoszącej odwołanie oraz Dyrektorowi PCA. W przypadku oddalenia odwołania jednostce oceniającej zgodność przysługuje skarga do sądu administracyjnego, za pośrednictwem Komitetu Odwoławczego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o oddaleniu odwołania. W postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o zaskarżaniu do sądu decyzji administracyjnych.

Komitet Odwoławczy

Podmiot publikujący: Polskie Centrum Akredytacji
Wytwarzający: Małgorzata Tworek
Data wytworzenia: 01.02.2007
Data udostępniania: 07.04.2015 00:00
Data aktualizacji: 19.07.2016 10:53
Udostępniający: Tomasz Żołyniak
Data aktualizacji: 19.07.2016 10:53